Florya Ortaokulu

0212 592 8844

Ölçme ve Değerlendirme Bölümü

grafikEğitim sistemi içerisinde öğretimi yapılan alanların (Türkçe, Matematik v.b) genel ve özel hedeflerini yoklayabilmek için öğretmenler tarafından geliştirilen ölçme araçlarıyla öğrencilerin hedeflenen davranışları ne oranda başarabildiğini belirlemek.

Her ders programının konuları kodlanarak  bölüm başkanlıklarına teslim edilir. Öğretmenler hazırladıkları ölçme araçlarındaki soruların konularını verilen kodlara göre düzenleyerek cevap anahtarıyla birlikte ölçme değerlendirme birimine teslim eder. ÖDEP (Ölçme ve Değerlendirme Programı) programına bu veriler girildikten sonra değerlendirme işlemine geçilir.

Öğrencilerin akademik gelişimlerinin izlenebilmesi için yapılan tüm sınavların istatistiksel analizlerini yapmak ve öğrencilerde meydana gelen öğrenme eksiklerini saptanmak.

Değerlendirme işlemiyle aşağıdaki istatistiksel veriler elde edilir. Sınavın aritmetik ortalaması, standart sapması,  medyan, mod, sınavın ortalama güçlük derecesi, geçerlilik katsayısı, güvenirlik katsayısı, sınıf bazında sınav not listeleri, ayrıntılı sonuç tablosu, doğru yanıtların sınıflara göre dağılım tablosu, konu analizlerinin değerlerini içeren dağılım tablosu, madde analizi tablosu vb. 

Yapılan istatistiksel analizlerin verilerini yorumlayıp rapor haline dönüştürerek geri dönüt çalışmaları için okul müdürü ve bölüm başkanlıklarına sunmak.

Hazırlanan raporda; soruların uygulanan gruba göre güçlük ve ayırt edicilik değerleri yorumlanır, geri beslemeye gereksinim duyulan konular tespit edilir.
Okul genelinde, sınıf, şube ve öğrenci bazında değerlendirmeler yapılır, sınavla ilgili istatistiksel veriler okul topluluğunun anlayacağı bir dile dönüştürülerek geri dönüt çalışmaları için ilgili birimlere teslim edilir.

Öğrencinin başarısını belirlemek amacıyla hazırlanan ölçme araçlarında; sadece bilginin ölçülmesine değil kavrama, kendini ifade edebilme, yorumlayabilme, uygulama, analiz-sentez ve değerlendirme düzeyinde edindikleri davranışların da ölçülmesine ağırlık vermek. Bu amaç doğrultusunda;

Soruların, öğrencilerin ulaşması beklenen düşünsel düzeylerine uygun hazırlanması için öğretmenlere kaynak oluşturuan dökümanlar hazırlanır. Bu dökümanlarda, bilişsel alandaki öğrenmelerin bilgi, kavrama, uygulama, analiz, sentez ve değerlendirme düzeylerinin ölçülmesinde her düzeyde her derse göre soru örnekleri yer almaktadır.

Öğrencilerin duyuşsal alandaki davranışlarının ölçülmesi  için gerekli ölçme araçlarının hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi konusunda çalışma yapmak.

Bu amaçla, ilk aşamada uygulamalı dersler alanında hazırlanan tutum ölçeğinin madde yazım kurallarına uygunluğu incelenmiş ve değerlendirme işlemi için gerekli olan programın hazırlıkları yapılmıştır. Yapılan analizlerle, her öğrencinin derse ilişkin tutumunun derecesi tespit edilir, tutum puanlarıyla akademik başarıları karşılaştırılarak öğretmene öğrenciye yönelik yapacağı  çalışmalarda  bilgi verici değerlendirmeler sağlanır.

Geliştirilen  ölçme araçlarının geçerliliğini, güvenirliğini, kullanışlılığını ve objektifliğini sağlamak amacıyla soru bankası sistemini kurmak ve geliştirmek.

Her sınıf ve ders düzeyinde konuların daha önceden yapılmış kodlamaları soru bankası programına yüklenir. Sorular bilgisayar ortamına; ders, soru tipi ve hazırlanan konu kodlarına uygun şekilde girilir.

Soru bankası sistemine soruların girişini derslere ve müfredat programının öngördüğü konulara göre yapılmasını sağlamak için bölüm başkanları ve öğretmenlerle işbirliği içinde olmak.

Eğitim-öğretim yılı başlangıcında soru bankasındaki mevcut soruların, bölüm başkanlarınca uygun görüldüğü takdirde, müfredat programına göre tekrar gözden geçirilmesi sağlanır.

Sınav aşamalarında soru bankası sisteminden konulara göre nitelikli soruların kullanılması faaliyetlerini planlayarak yürütmek.
Öğretmenler tarafından belirlenen konulara ve istenilen soru sayısına göre bankadan sorular  alınarak sınav oluşturulur.


Öğretmenlere her türlü ölçme değerlendirme faaliyetinde destek vermek.
Okulla ilgili yapılacak değerlendirmeler için gerekli araçların  ( veli-öğrenci-personel anketleri) hazırlanmasına katkı sağlayarak ve istatistiksel analizlerini  yorumlayarak okul topluluğuna sunmak.
Bu amaç doğrultusunda (öğrenci-veli profili, ÖSYM birimi tarafından hazırlanan ve yıllara göre okulumuzun dağılımını gösteren istatistikler, testler, anketler...) okulun genel durumunu gösteren bu araçlardan elde edilen verilerin yorumu yapılıp ilgili brimlere sunulur.

 
YAPILAN ÇALIŞMALAR

  • Lise 1.2. ve 3.sınıflara uygulanan ÖSS sınavlarının istatistiksel analizlerini (Seviyelere göre genel konu başarı yüzdeleri, madde analizi, öğrenci konu analizi vb) yapmak ve sonuçları rapor halinde ilgili birimlere sunmak.
  • Her öğrenci için  “ÖSS Sınav Sonuç Kartları” nda yer alan konu başarı yüzdelerini ve puanları  velilerin bilgisine sunmak.
  • Konu Aylık Başarı, Ünite Değerlendirme, Klasik ve Test sınavlarının  istatistiksel analizlerini yaparak elde edilen verileri okul toplumuna rapor halinde sunmak.
  • "SORU BANKASI" programına sınav sorularının sınıf, ders ve konu bazında girişini yapmak.
  • Okulun genel anlamda yapılacak değerlendirmesi için gerekli araçların hazırlanmasına destek vererek verileri yorumlamak.