Florya Ortaokulu

0212 592 8844

Türkçe Bölümü

HEDEFLERİMİZ

Okullarda verilen Türkçe öğretiminin temel hedefi öğrencilerin dil aracılığıyla kendilerini doğru ifade edebilmeleri, değişik bilgi kaynaklarına ulaşarak duygu, düşünce ve hayal dünyalarını zenginleştirmeleridir. Bu nedenle biz Türkçe öğretmenleri olarak öğrencilerimizin var olan bilgi birikimini artırmakla birlikte gördüklerini, işittiklerini ve okuduklarını anlayan ve bunlara ilişkin yorumlar yapabilen; estetik zevk kazanmış ve milli değerlere duyarlı bireyler olmalarını hedeflemekteyiz.
      
      Türkçe dersi bir bilgi dersi değil bir ifade ve beceri dersidir. Öğrencinin zihinsel ve ruhsal gelişiminde ana dil eğitiminin rolü diğer branşlara nazaran daha büyüktür. Bizim dersimizde kesin olan şey ezbercilikten kaçınmaktır. Önemli olan öğrencimizin Türkçeyi doğru olarak bilinçli ve güvenle kullanmayı alışkanlık haline getirmesidir. Bir düşünceyi ya da olayı, kendi akışı içinde kopukluklara uğratmadan anlaması ve anlatmasıdır. Bu da iyi bir ana dil eğitimi ile çocuğa kazandırılır.

UĞUR KOLEJİNDE TÜRKÇE

 Eğitim-öğretim kurumlarının asıl amacı öğrencileri çağdaş yaşama hazırlamak, bunun için de onların birtakım bilgi ve becerilerle donanmalarını sağlamaktır.Okullarda verilen ana dil öğretiminin temel hedefi öğrencilerin dil aracılığıyla kendi-lerini doğru ifade edebilmeleri, değişik bilgi kaynaklarına ulaşarak duygu, düşünce ve hayal dünyalarını zenginleştirmeleridir. Uğur Koleji Türkçe öğretmenleri de aynı amaç doğrultusunda okuyan, okuduğunu anlayan ve anladığını içeriğine uygun biçimiyle, doğru olarak ifade edebilen öğrenciler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

    Sorumluluğumuzun Bilincindeyiz!

Okulumuzda Türkçe öğretimi, Milli Eğitimin genel amaçlarına uygun olarak plan-lanmakta ve işlenmektedir. Dilimizi tam ve doğru anlamak için bir bilgiyi, duygu ya da dü-şünceyi kendi akışı içinde kopukluklara uğramadan anlamak gerekir. Bu da iyi bir ana dil eğitimiyle kazandırılabilir.  Türkçe dersi bir bilgi dersi değil bir ifade ve beceri dersidir. Bizim dersimizde kesin olan şey ezbercilikten kaçınmaktır. Bunun için sözlü, yazılı metin-lerin yanında, görsel ve işitsel araçlardan da yararlanılmaktadır. Toplumsal ve demokratik yaşayışın gelişmesi bunu gerekli kılmaktadır.

64302-179764302-1786

Okuma Becerilerini Geliştirmek İçin

Kütüphanede Okuma Saatleri Düzenliyoruz:  Türkçe Bölümü olarak 5,6,7  ve 8. sınıflar için bir kitap okuma programı oluşturduk. Bu program yıl içinde kendi derslerimizde  uygulanmakta, öğrenciler dönem içinde yapılan sınavlarda da bu kitaplardan sorumlu tutul-maktadır.  Yaz tatilinde de öğrenciler bu  okuma çalışmalarını sürdürmektedir.     

Kitap Kurtları Yetiştiriyoruz: Türkçe öğretmenleri olarak kitap seçiminde farklı türlerin yer alması gerektiğini çünkü bu yaşta sadece yaratıcı eserlerin değil gerçekte yaşan-mış eserlerin de okutularak daha iyi örnek olacağı düşüncesindeyiz. Bu sebeple öykü, roman türleri yanında masal, mektup, deneme, anı, otobiyografi, monolog türlerinden de eserler seçiyoruz. Bizden mezun olacak Uğurlu bir öğrenci sadece 4 yılda 50 kitabı okumuş olarak lise hayatına adım atıyor.

Hep Beraber Yorumlayarak, Paylaşarak Okuyoruz:  Kütüphanede gerçekleştir-diğimiz kitap okuma saatlerinde amaç öğrencilerimize nitelikli okur kimliği kazandırmak, onlarda edebi zevk yaratmak ve onların edebiyatla küçük yaşta tanışmalarını sağlamaktır. Tek taraflı bir okuma yerine okunan eserlerin paylaşımını sağlamak amacıyla sınıfta da uygula-malar yapıyoruz. Onların eserle ilgili yorumlarını alıyor, pasif bir okuyucu ve dinleyici olma-ları yerine aktif olmalarını sağlıyoruz. Pasif okuyuculuğu en aza indirmek için kitap bağlantılı etkinliklerle de okumayı destekliyoruz.

Okumanın İzlemekten Daha Keyifli Olduğunu Fark Ettiriyoruz: Her seviye için seçtiğimiz kitaplardan birinin uyarlanmış filmini izleterek okudukları kitabı ve izledikleri filmi  karşılaştırmalarını istiyoruz. Son yıllarda sevilen kitaplardan uyarlanan filmler de bu konuda bize destek olmakta. Film izlemenin tadına varan öğrenciler uygulanan performans çalışmaları sayesinde kitap okuma zevkinin ayrı olduğunu da fark ediyor.

Sevilen Kitapların Yazarlarını Okulumuzda Ağırlıyoruz: Dilimizin kurallarını sezdirerek bir dil bilinci yaratma, Türkçeyi kurallara uygun  olarak kullanma temel hedefimiz olduğundan eserlerini birlikte okuduğumuz sevdikleri yazarları okulumuza davet ediyor, onları doğru yazma ve konuşmaya özendirmeye çalışıyoruz. “Öykü Atölyesi” ve “Yazarla Sohbet” etkinlikleriyle edebiyata ilgi uyandırırken bir yandan da geleceğin yazarlarına ilk adımlarını atmalarında rehberlik ediyoruz.

Okulumuzda Kitap Fuarı Düzenliyoruz: Öğrencilerimizin okulda belirlenen kitaplar dışında çeşitli süreli yayınları takip etmelerini, klasik ve popüler kitaplar okumalarını istemekteyiz. Okunacak bu eserlerin seçiminde öğrencimizin beğenisi esas tutulmakla birlikte hem velilerinin hem de öğretmenlerinin onay ve kabulü istenmektedir.

img_8340img_4517

Konuşma Becerilerini Geliştirmek İçin;

Kendini Doğru İfade Edebilen Bireyler Yetiştiriyoruz:  Konuşma, bireyin sosyal hayatında iletişim kurmasını, bilgi ve birikimlerini paylaşmasını, duygu, düşünce, hayal ve gözlemlerini ifade etmesini sağlayan en etkili araçtır. Konuşma becerisinin geliştirilmesiyle öğrencilerin Türkçenin estetik zevkine vararak kendini doğru ve rahat ifade edebilmeleri, sosyal hayatta karşılaşacakları sorunları konuşarak çözebilmeleri, yorumlayıp değerlendirebil-meleri amaçlanmaktadır.

 Eğitim bilimine göre “kendine güven” ve “akademik başarı” arasında ciddi bir ilişki bulunmaktadır. Bu sebeple, Türkçe eğitimindeki en önemli nokta öğrenciyi her türlü beceri ile donatırken, her gün konuşup dertlerini, isteklerini anlattıkları dile yönelik  “kendine güven duygusu” geliştirmelerini sağlamaktır. 

Hazırlıksız Konuşma Yarışması Düzenliyoruz: Günlük hayatımızın bir parçası olan konuşmalara öğrencilerimizi hazırlamak adına “Hazırlıksız Konuşma Yarışması” düzenliyoruz. Amacımız hazırlıksızlar içinde en hazırlıklı olanı bulmak aynı zamanda onlarla hoşça vakit geçirmektir. Soyut ve somut kelimelerden oluşan yarışmada öğrencilerimiz, herhangi bir kelimenin onlarda neler çağrıştırdığını 1 dakikalık sürede anlatmaya çalışıyorlar. 

Yazma Becerilerini Geliştirmek İçin;

Okur-Yazar Olmaları İçin Önce Okutup Sonra Yazdırıyoruz: Yazılı anlatım, öğrencilerin kendini doğru ifade etmesinde ve iletişim kurmasında en etkili araçlardan biridir. Türkçe dersinde yazma becerisinin gelişmesi için öğrencilerin duygu, düşünce, hayal, tasarı ve izlenimlerini  yazılı anlatım kurallarına uygun anlatmaları , kendini ifade etmede yazmayı bir alışkanlığa dönüştürmeleri amaçlanmaktadır.

     Yazma becerisinin bilgi, birikim ve dili etkili kullanmayı gerektirdiğini göz önüne alarak bunu:

  • *Anı, fıkra,resim, fotoğraf,müzik ve şiirden hareketle yazma çalışmaları yaparak,
  • *Gazete,dergi,karikatürü bir yazma aracı olarak kullanarak,
  • *Sözcük, cümle, paragraf düzeyinde yazılı anlatım çalışmaları yaparak desteklemekteyiz.

 Yaratıcı yazma çalışmalarıyla yaratmanın zevkini yaşatıyoruz. Öğrencilerin hangi türde yazmaya yetenekli olduğu belirlenerek onları başarılı olduğu türlerde yazmaya yönlendiriyo-ruz. Yılın başında yazdıkları çalışmalarla yılın sonunda yazdıkları yazıları karşılaştırıp kendi gelişmelerini görmelerini sağlıyoruz.

Dinleme Becerilerini Geliştirmek İçin;

Dinleyen ve Kendini Dinletebilen Öğrenciler Yetiştiriyoruz: Dinleme-izleme iletişim kurmanın ve öğrenmenin temel yollarından biri olup verilen iletiyi doğru bir şekilde anlama, yorumlama ve değerlendirme becerisidir. Görsel ve işitsel araçların hayatın her alanında giderek yaygınlaşması ve bu araçların eğitimde kullanılması etkili bir dinleme eğitimini gerekli kılmaktadır. Çeşitli etkinliklerle desteklenen dinleme uygulamaları sayesinde öğrencilerin etkili iletişim kurmaları ve toplum hayatına aktif birer dinleyici olarak katılmaları sağlanmaktadır.

LGS Hazırlık 

Donanımlı ve dil bilincine sahip öğrencilerin LGS gibi sınavlardan çekinmesi gerekmeyecektir. Çünkü ne tür sınav uygulanırsa uygulansın başarıya ulaşacaktır. Önemli olan ulaştıkları kaynakları doğru yorumlamalarıdır. Bu yüzden hafta sonu Türkçe zümre öğretmenleri tarafından uygulanan etütlerimiz sayesinde pek çok öğrencimiz tüm açıklarını okulda kapatma olanağı buluyor. 

Amacımız hiçbir zaman küçük bir grup öğrencinin başarısıyla övünmek olmadı. Biz, bütün öğrencilerimizin süreç içinde gelişmesini sağlamayı ve bununla övünmeyi tercih ettik. Şimdi de hedeflerimize ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz.